List of Principal Secretaries / Secretaries to Governor, Bihar

List of Principal Secretaries / Secretaries to Governor, Bihar


Shri Robert L. Chongthu,
Principal Secretary to Governor
Tel: 0612-2217468 (Office), Email : secy-gs-bih@nic.in

Principal Secretaries / Secretaries to Governor Period
Shri Bhasker Banerjee 18-06-1980   10-12-1982
Shri A. K. Basak 10-12-1982   08-09-1985
Shri A. U. Sharma 09-09-1985   19-10-1987
Shri S. R. Adige 19-10-1987   21-04-1988
Shri C. R. Venkatraman 01-02-1989   27-02-1989
Shri D. S. Mukhopadhyaya 02-06-1989   31-05-1990
Shri P. S. Cheema 31-05-1990   06-03-1994
Shri C. R. Venkatraman 07-03-1994   31-08-1998
Shri M. Kumar 02-09-1998   11-06-2003
Shri R J M Pillai 12-06-2003   05-09-2007
Shri S K Negi 06-09-2007   01-08-2010
Shri Afzal Amanullah(Addl. Charge) 02-08-2010   31-10-2012
Shri Sudhir Srivastava(Acting) 23-11-2012    

Shri Brajesh Mehrotra(Addl. Charge)

     
Shri Sudhir Kumar Rakesh 05.04.2013   08.10.2013
Shri Brijesh Mehrotra(Addl. Charge) 09.10.2013   24.01.2016
Dr. E L S N Bala Prasad 25.01.2016   01.08.2017
Shri Brijesh Mehrotra 02.08.2017   05.04.2018
Shri Vivek Kumar Singh 05.04.2018   19.08.2019
Shri Brijesh Mehrotra 19.08.2019   17.03.2020
Shri Chaitanya Prasad 17.03.2020   11.12.2020
Shri Robert L. Chongthu 11.12.2020